X
تبلیغات
وبلاگ محمد انورسروری - حفظ الصحهء غذائي

غذا را بايد از ميكروب ها، حشرات به خصوص مگس ها، حيوانات، مواد فاضله، آفتاب و باد محافظت نمود غذا بايد در تمام مراحل مختلف توليد، ذخيره، تهيه و مصرف به طرق ذيل محافظت شود.

 

  1. دستان پاك: قبل از تهيه كردن غذا و خوردن آن بايد دست ها با آب و صابون خوب شسته شود.
  2. سطوح پاك: محل تهيه غذا، ذخيره آن و مصرف غذا بايد پاك باشد مثل ميز يا سطح آشپزخانه، بشقاب ها، پياله ها، قاشقها، دسترخوان وغيره.
  3. سامان اّلات پاك: لوازم آشپزخانه مثل ديگ، كارد، كفگير وغيره بايد پاك باشد.
  4. سرپوش پاك: سر غذا را توسط سرپوش و يا يك پارچه پاك پوشانيده و آنرا در يك جاى مصون بالاتر از سطح زمين و دور از دسترس اطفال، حيوانات و حشرات بگذاريد.
  5. اشياى ملوث و ناپاك بايد با غذا تماس نكنند.

اگر غذا قبل از مصرف براى مدت زياد ذخيره شود (خصوصاً در هواى گرم) ميكروب ها در بين آن جا گرفته و باعث توليد سم ميگردد. تسممات غذايى نزد انسان مريضى شديدى را كه متصف با درد شديد بطن، اسهال و استفراغ ميباشد. سبب مىشود.

به منظور مراعات درست حفظ الصحهء غذايى به نكات ذيل توجه نماييد:

¯     سطح عالى كنترول حفظ الصحهء غذايى.

¯     اجازه ندادن به اشخاص مريض در انتقال مواد غذايى.

¯     توجه بخصوص به حفظ الصحه اشخاصيكه در جريان تهيه و توليد مواد غذايى سروكار دارند.

¯     غذا را تازه تهيه و استعمال كنيد، به خاطريكه غذا با گذشتن وقت باسى و خراب ميگردد و خوردن آن براى بدن ضرر ميرساند.

¯     مواد خوراكى كه بطور خام استفاده ميگردد مانند ميوه هاى تازه و سبزيجات بايد قبل از خوردن پاك شسته شود تا از گرد و خاك و ميكروبها پاك گردد.

¯     براى خوردن و نوشيدن ظروف پاك را استعمال كنيد تا از آلوده شدن غذا جلوگيرى شود.

¯     غذا را بدون سرپوش نگذاريد و آنرا توسط يك تكه و يا جالى پاك از مگسها و گرد و خاك محافظت نماييد.

¯     قبل و بعد از خوردن غذا دستهاى تانرا با آب و صابون پاك بشوئيد و براى خشك كردن آن از دستمال پاك استفاده كنيد، اگر دستمال پاك موجود نباشد بهتر است دستها را بعد از شستن خشك نكنيد به خاطريكه خشك كردن دستها با دستمال چركين دستها را دوباره كثيف مىسازد.

¯     نان و يا مواد خوراكى ديگريكه روى زمين افتيده باشد آنرا نخوريد و به اطفال ندهيد، اگر مواد خوراكى قابل شستن روى زمين افتيده باشد نخست آنرا خوب شسته و بعداً بخوريد.

مصونيت غذايي

غذا خيلى قيمت بها است، مردم نبايد اجازه بدهند تا غذا خراب شود و يا اينكه بوسيله حيوانات و يا موشها خراب و فاسد گردد. غذا بايد در هر مرحله از توليد تا هنگام مصرف بايد پاك نگهداشته شود. غذاى فاسد ميتواند سبب اسهالات و امراض ديگر گردد.

سبزيجات:

سبزيجات بصورت خام خورده ميشود. نبايد با فضله انسانى پارو داده شود. اگر فضله انسانى به صفت پاروى سبزيجات استعمال ميگردد. در آنصورت سبزيجات قبل از خوردن خوب شسته سپس پخته شود.

گوشت:

نيم خام خوردن گوشت خطر زياد دارد گوشت ملوث شده سبب استفراغات و اسهالات شديد مىگردد. هم چنان سبب انتقال پرازيت هاى معايى و مريضى هاى كشنده مىشود. گوشت حيوانى خورده شود كه بصورت صحى ذبع شده و خون آن كاملاً از بدن حيوان خارج ساخته شود. اعضاى ماووف مثل جگر كرم زده و شكمبه خراب شده بيرون كشيده شود. بقاياى استخوانى خراب شده آن بايد دفن و يا سوختانده شود و نبايد آنرا به سگ ها خوراند.

دوكان هاي قصابى بايد پاك نگهداشته شود:

گوشت بايد از غذا هاى ديگر بصورت مجزا در يك دكان سرپوشيده فروخته شود. پارچه بزرگ گوشت قبل از فروش آويزان گردد و بصورت درست از حيوانات و حشرات محافظه گردد، قصاب قبل از اينكه شروع به فروش گوشت كند بايد دست هاى خود را بشويد و وسايل قصابى پاك نگهداشته شود.

طرز استفاده از گوشت در منازل:

جاى كه بالاى آن گوشت قطع ميگردد و وسايل قطع كننده گوشت بايد قبل از استعمال شسته و خشك گردد همچنين ظروفيكه در آن گوشت طبخ ميگردد و صرف ميشود بايد به همين طريقه پاك شود. براى جلوگيرى از فاسد شدن، گوشت بايد خشك گردد يا نمك زده شود تا زمان طولانى محافظت گردد. گوشت پخته شده بايد يكبار خورده شود (البته بعد از مدت كم از پختن) و براى مدت زياد نگهدارى نگردد.

 

ماهي:

ماهى يك غذاى خوب است ولى به سرعت در هواى گرم خراب ميشود و بعضاً در مدت كوتاه بعد از به تور انداختن رو به خرابى ميرود. ماهى میتواند  امراض ميكروبى را انتشار و باعث تسممات گردد مخصوصاً اگر از آب آلوده گرفته شده خام و يا نيم پخته خورده شود.

¯     ماهى تازه بايد هميشه بصورت خوب پاك گردد يعنى احشاى آن كشيده شود.

¯     از شعاع آفتاب و باد خشك بدور نگهداشته شود.

¯     هر قدر ممكن باشد سرد نگهداشته شود.

¯     بدون معطلى پخته و صرف گردد.

شير:

شير يك غذاى خوب است ولى ميتواند امراض متنوع را از گاو ها، شتر ها و بز ها به شخصيكه آنرا مصرف ميكند انتقال دهد. شير ميتواند با ملوثات حيوانى و دست شخص مريض كه با شير سروكار دارد ملوث و آلوده گردد و بدين شيوه سبب انتشار امراض گردد اگر شير را در طول روز ميخواهيد نگهداريد در آنصورت بايد هر چهار الى پنج ساعت جوش داده شود اگر ميخواهيد در طول شب آنرا نگهداريد بايد آنرا جوش داده در جاى سرد و دور از گزند حشرات و خزندگان محافظت كنيد و هنگام صبح قبل از استعمال آنرا بجوشانيد

براي اينكه از انتشار مرض توسط شير جلوگيري به عمل آيد:

¯     شير صرف از حيوانات تندرست و سالم اخذ گردد.

¯     پستان حيوانات شيردهنده را قبل از دوشيدن و دست هاى دوشنده نيز قبل از دوشيدن شير پاك شسته شود.

¯     شير قبل از نوشيدن جوشانيده شود.

¯     شير در ظرفى ذخيره گردد كه پاك باشد.

تخم:

تخم غذاى اساسى بدن را تشكيل ميدهد. تخم تازه را ميتوان خام خورد اما براى اطفال خورد تخم حتماً بايد پخته باشد.

 

 

 

ميوه:

ميوه تازه داراى ويتامين ها و مواد معدنى ميباشد از اين لحاظ غذاى خوب و مقوى براى عضويت است ميوه تازه بعد از شستن و پوست كردن بايد صرف گردد.

چطور غذا را از ملوث شدن وقايه مي نمائيد:

كسانيكه با تهيه و پخت و پز و صرف غذا سروكار دارند بايد دستهاى خود را با آب و صابون شستشو كنند هميشه انگشتان زخم برداشته خود را پاك و بنداژ نمايند، ميز يا سطح ديگريكه روى آن غذا را تهيه ميكنند بايد پاك باشد. براى خانم هاى كه در پخت و پز و تهيه غذا سهم ميگيرند بايد فهمانده شود كه چطور دست هاى خود را شستشو و پاك سازند و ناخن هاى خود را چطور پاك نگهدارند.

قبل از صرف غذا و بعد از رفتن به بيت الخلا شستن دست ها با صابون حتمى ميباشد.

به مردم بايد خاطر نشان گردد كه:

¯     غذا را صرف براى يك وقت بپزيد مگر اينكه باقى مانده آنرا سرد نگهداشته بتوانيد هيچوقت از اندازه احتياج زيادتر نپزيد.

¯     غذا بايد به زود ترين فرصت بعد از پختن صرف گردد و نبايد براى مدت طولانى در جاى گرم نگهدارى شود.

 

مردم چگونه بايد غذاي خود را ذخيره كنند؟

ذخيره كردن غذاى طبخ شده:

غذا را در يك ظرف پاك نگهداريد. روى ظرف را با تكه پاك پوشانيده و در جاى سرد دور از دسترس مگسها و حشرات، موش ها و ديگر حيوانات محافظه نمائيد.

ذخيره كردن غله و حبوبات:

براى ذخيره درست حبوبات و غله جات بايد نكات ذيل مراعات شود.

¯     تمام جوانب و اطراف ذخيره گاه بسته باشد.

¯     حداقل 30cm از سطح زمين بلند باشد.

¯     غله يا حبوبات در روى زمين و يا دور و بر خانه پراگنده نباشد.

¯     سر ظرف يا كندو پوشيده باشد.

پيام هاي اساسي

1.      با صرف غذاى تازه، پاك و درست پخته شده از بسيارى امراض جلوگيرى مىكنيد.

2.      غذاى ملوث و كثيف سبب انتقال امراض ميگردد (خصوصاً اسهال).

3.      قبل از تماس و تهيه غذا بايد دست هايتانرا بصورت مناسب و پاك بشوئيد.

4.      از تماس مگس ها، حشرات، موش ها و حيوانات ديگر و دستان كثيف اطفال و كاهلان در مواد غذائى كه بايد خورده شود جلوگيرى نمائيد.

5.      صرف براى يك وقت غذا تهيه نمائيد و در صورتيكه نتوانيد آنرا بصورت درست نگهدارى نمائيد اضافى آنرا دور بريزيد.

6.      سامان و وسايل آشپزخانه را پاك نگهداريد و ظروف پاك را روى زمين نگذاريد.

7.      ميوه جات و سبزيجات كه تازه صرف ميشوند بايد قبل از خوردن پاك شسته شده و مدت 20 دقيقه در محلول آب و نمك يا پوتاسيم پرمنگنيت گذاشته و دوباره آبكش شود.

8.      خوردن غذا هاى خام ميتواند در بيشتر حالات خطرناك باشد، مواد خوراكى بايد شسته و يا پخته شوند، غذا هاى پخته شده بايد زود مصرف شوند و نبايد آنها را براى مدت طولانى نگهداشت، غذا هاى باسى را بايد قبل از خوردن خوب گرم كرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/09/25ساعت 8:35 PM  توسط محمدانور سروری  |